Halmstad 2022-04-03   

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Brf Henrik

Länk till årsredovisning.

https://brfhenrik.se/wp-content/uploads/2022/03/A%CC%8Arsredovisning-2021-2.pdf

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Henrik, Halmstad kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Vänligen anmäl antal deltagare till stämman senast den 4 maj till  Petra Karlsson på e-post:

petrakarlsson69@gmail.com för att vi ska kunna

beställa rätt antal landgångar.

Datum: 2022-05-11                                  

Tid: 17.30                                                   

Plats: Riksbyggen, Skyttevägen 24

 

Dagordning

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 1. Val av ordförande till stämman
 1. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 1. Godkännande av dagordning
 1. Val av två justerare tillika rösträknare
 1. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 1. Fastställande av röstlängd
 1. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 1. Föredragning av revisorns berättelse
 1. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 1. Beslut om resultatdisposition
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för tiden till nästkommande stämma
 1. Beslut om antal ledamöter och suppleanter till styrelsen
 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 1. Val av revisorer
 1. Val av valberedning
 1. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 1. Föreningsstämman avslutande

 

 

Med vänlig hälsning / Styrelsen Brf Henrik

 

Ni kan alltid nå oss via vår e-postlåda info@brfhenrik.se eller fånga oss när vi möts i våra hus.

 

Än en gång vill vi slå ett slag för vår hemsida, https://brfhenrik.se

Där hittar du all information om vår förening som vi tror kan vara till nytta, bland annat bokar du gästlägenheten denna väg. 

Efter våra styrelsemöten, som alltid är andra tisdagen i månaden, lägger vi också ut kortfattad information om vad som beslutats och diskuterats under Nyheter.  Vill du veta vad som är på gång så logga in och läs.

Login to your account