Brf Henrik Styrelsemöte juni 2024

 

På vårens sista styrelsemöte diskuterades bland annat aktuella driftsfrågor, kommande uppdrag och ekonomi.

Vi tog beslut om en hyreshöjning med 5 % på lägenhetshyran, samt höjd hyra för garageplatserna till 550:-/vanlig plats och 700:-/plats med el-laddstation. Dessa höjningar görs för att möta föreningens ökade räntekostnader. Höjningarna gäller från och med 24-08-01.

//Styrelsen

Brf Henrik Konstituerande möte maj 2024

 

Tisdagen den14 maj genomförde vi årets förenigsstämma med ca 35 medlemmar närvarande.

Mötets protokoll kommer att läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat.

 

Efter stämman höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte och uppdragen fördelades enligt nedan:

Stefan Hallén, ordförande

Tage Svensson, vice ordförande

Katarina Svenson, kassör

Heléne Malmström, sekreterare

Kristian Nilsson, suppleant

 

Slutligen vill vi upprepa trivselkommitténs uppmaning:

Om du är intresserad av att engagera dig är du välkommen att höra av dig!

 

/Styrelsen

Kallelse:

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Henrik, Halmstad kallar härmed föreningens

medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum: 14 maj

Tid: Klockan 18:00

Plats: Riksbyggen, Skyttevägen 24

Vänligen anmäl antal deltagare till stämman senast den 9 maj till Petra Karlsson via

e-post: petrakarlsson69@gmail.com Det blir traditionsenligt landgång och bordsvatten.

 

Dagordning:

1)                   Föreningsstämmans öppnande

2)                   Val av ordförande till stämman

3)                   Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

4)                   Godkännande av dagordning

5)                   Val av två justerare tillika rösträknare

6)                   Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7)                   Fastställande av röstlängd

8)                   Föredragning av styrelsens årsredovisning

9)                   Föredragning av revisorns berättelse

10)                 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11)                 Beslut om resultatdisposition

12)                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13)                 Beslut om arvoden åt styrelse och revisor för tiden till nästkommande stämma

14)                 Beslut om antal ledamöter och suppleanter till styrelsen

15)                 Val av styrelseledamöter och suppleanter

16)                 Val av revisorer

17)                 Val av valberedning

18)                 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

ärende a) Motion avseende delade ladd möjligheter- 2 förslag b) Motion

avseende utökning av laddplatser c) Beslut att anta reviderade stadgar.

19)                 Föreningsstämman avslutande

 

Årsberättelse samt övriga handlingar finns på föreningens hemsida: https://brfhenrik.se

under rubriken dokument (måste vara inloggad)

 

Väl mött ! 

Styrelsen Brf Henrik

Motion till föreningens årsstämma våren 2024. 

Två förslag i väntan på utbyggnad av fler laddstationer i garaget. 

Våra två förslag lyder; 

Förslag 1. 

Att de sex bilägare, som nu har en elbil laddparkeringsplats, får en förfrågan om att “dela”, med någon av oss daglediga/pensionärer. Oftast står ju el ladd stationerna tomma dagtid. Då (dagtid) hade ju den daglediga kunnat ladda sin bil när ägaren till ladd stolpen är på jobbet. Givetvis i bästa samförstånd med ägaren. En längre sladd kan ju införskaffas, så att den räcker till fler platser. Då inkräktar man ju inte på platsen, utan bara lånar kontakten. Blir ju att man även delar, på den fasta kostnaden för elen. Den daglediga kan ju swischa direkt efter gjord laddning eller så gör man en sammanställning när fakturan inkommit vid månadsslutet. Vi daglediga är ju inte ute och kör varje dag och behöver därför inte ladda så ofta. 

Förslag 2 

Att en ladd station installeras, på en parkeringsplats, som ingen hyr. En digital lista där man kan teckna sig på, upprättas. Givetvis ska man bara Max kunna stå och ladda ett visst antal timmar. Tror på så vis (kanske) man kan få bort det akuta behovet. Men givetvis måste fler ladd platser ordnas i närtid. Finns ju ”bara” sex platser till 79 lägenheter. 

Halmstad 2024 01 15 

Monika Johansson 

Leif Johansson 

Lägenhet 1302, Westerbergs gata 7 
 

Styrelsens yttrande avseende motionen. 

Förslag 1 

Innehavare av laddparkeringsplats är den som ansvarar för just den platsen och också den som är ansvarig för kostnader för elen på laddplatsen (fast och rörlig el). Möjligheten att ”dela” laddplatsen med någon annan hyresgäst av garageplats och möjliggöra laddning torde vara möjligt då man tillfälligt byter garageplats med varandra. Kostnaden för el på respektive laddparkeringsplats kommer att debiteras innehavaren av respektive laddparkeringsplats. Enligt förslaget blir det en överenskommelse mellan innehavare av laddplats och innehavare av garageplats utan laddare. 

Förslag 2. 

Förslaget skulle innebära att det blir en garageplats mindre att hyra ut. Styrelsen ser ingen möjlighet att kunna administrera en digital teckningslista, ej heller att hantera och fördela kostnader för laddning. 

Styrelsens förslag till stämman är att bifalla förslag 1 samt att avslå förslag 2.
 


 

Motion till föreningens årsstämma våren 2024 

Utbyggnad av fler laddstationer i garaget 

Bakgrund 

Användandet av elbilar ökar hela tiden, och fler och fler behöver ladda elbilen. I vårt garage finns det endast 6st laddplatser, fördelat på hela 79st lägenheter. Jämför detta med vår granne Brf Tornet, som idag har 20st uttag. I dagsläget finns det ingår förening en växande kölista för att få tillgång att ladda sin elbil. 

Insats för miljön och ökar försäljningspriset på lägenheterna 

Att installera laddplatser är en insats för miljön och det ökar värdet på vår fastighet! Att miljöanpassa parkeringsplatser ger också goodwill för föreningen. En förening med miljötänk är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och ökat intresse kan leda till högre försäljningspris. Flera fastighetsmäklare bekräftar att intresset för elbilar har medfört prisökningar på lägenheter som har laddplatser. 

Förslag till beslut 

Jag/vi förslår föreningsstämma besluta att omgående installera nya laddplatser till de som står på kölistan och ytterligare några för framtida bruk. 

 Leif Johansson Wg 7 lgh1302, Monika Johansson, Wg 7 lgh 1302, Ann-Sofie Wikström Wg 7 lgh 1401, Bengt-Göran Svensson Wg 7 lgh 1401, Marie Larsson Wg 13 lgh 1501, Ola Lidbacken Wg 13 lgh 1501. 

 

Styrelsens yttrande 

Det föreligger inte någon direkt koppling mellan lägenhet – laddplats i garaget. Att installera nya laddplatser till de som står på kölistan är inte möjligt, då det skulle bli personliga platser. 

 

Styrelsen förslag till stämman är att avslå motionen.   
Styrelsen föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att se över möjligheten och kostnaden för att installera nya laddplatser och var dessa lämpligast ska installeras.
 

 

Brf Henrik Styrelsemöte mars 2024

 

På senaste styrelsemötet fortsatte vi förberedelserna inför årets stämma. Vi tittade på årsredovisningen, och förberedde styrelsens yttranden på inkomna motioner.

Gällande ekonomi så beslutade vi oss för rörlig ränta på det lån som står närmast i tur att skriva om, mer information om våra lån kommer att ges på stämman.

Övriga information som togs upp på mötet var bl a att brytskydden nu är monterade på utvalda dörrar, och att hjärtstartare är uppsatt i garaget (se bild ).

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte februari 2024

På februari månads styrelsemöte beslutades att beställa brytskydd till samtliga garage- och förrådsdörrar som kan nås via våra entréer från gatan. Vi hoppas att denna åtgärd kan både avskräcka från, och förhindra, inbrott i våra utrymmen. I Westerbergs gata 13, där håltagning gjorts i väggen, kommer ett galler att sättas upp.

På december månads möte tog styrelsen beslut om att uppdatera befintligt passagesystem. Efter ytterligare input och information från sakkunniga bestämde vi nu att istället byta ut vårt gamla passagesystem och installera ett helt nytt, och modernare, system. Nu hoppas vi att vi kan få detta installerat så snart som möjligt, och att det kommer att fungera och serva oss i många år framöver.

Tack för att du informerar dig om styrelsens beslut här på hemsidan!

/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte januari 2024

 
Vid 2024 års första styrelsemöte pratade vi bland annat om de inbrottsförsök vi haft som resulterat i brytmärken på flera av våra källardörrar.
Vad vi vet har ingen lyckats att ta sig in i garage eller förråd, men vi uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma och inte släppa in obehöriga i våra trapphus. Vi kommer att be Riksbyggen att åtgärda genom att återställa, alternativt förstärka, de mest utsatta dörrarna.
Tack till alla som meddelar oss när ni upptäcker att något inte står rätt till!
 
På mötet började vi också att planera inför årets föreningsstämma. Preliminärt datum satte vi till tisdagen 14 maj, mer information kommer när det närmar sig. Vi vill dock göra alla uppmärksamma på att motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
 
Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året, och tackar för att du söker information här på hemsidan!
/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte december 2023

 

Andra tisdagen i december hade styrelsen sitt sista möte för året.

Först på mötet hade vi besök av vår valberedning, och om någon är intresserad av att engagera sig i föreningens styrelsearbete så är du/ni välkomna att ta kontakt med Britt-Marie Gustafsson, Göran Henrysson eller Ingmar Kärrsten.

 

Därefter diskuterade vi värmeoptimering, vatteninträngning och slutligen tog vi beslut om den uppdatering som ska beställas för vårt passagesystem (porttelefoner).

Sedan önskade vi varandra en god jul och ett gott nytt år.

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte november 2023
 
Till november månads styrelsemöte så hade Riksbyggen hjälpt oss att plocka fram ett förslag till budget 2024. I denna har man tagit höjd för räntor på 5% och i nuläget ser det ut som att den går ihop. Mer info kring detta kommer på årsmötet under våren.
Gällande vårt passagesystem (porttelefoner) så har vi fått in två förslag/offerter på uppdatering, vi kommer inom kort att vara redo att ta beslut om vilket alternativ vi går vidare med.
På mötet tog vi beslut att höja hyran för gästlägenheten med 25 kr, det innebär att vi landar på 250 kr/dygn. Denna höjning börjar gälla från och med årsskiftet.
 
”Save the date”:
Slutligen vill vi hälsa från trivselgruppen att årets julmingel kommer att gå av stapeln på innegården söndagen den 17 december kl 16.00.
Boka i era kalendrar!
 
Tack för att du söker information här på hemsidan!
/Styrelsen

Oktober 2023
Konstituering av styrelsen
På oktober månads styrelsemöte fick styrelsen, av förekommen anledning, konstituera sig på
nytt. Fram till nästa årsmöte fördelas uppdragen i styrelsen enligt nedan:
Stefan Yngstrand, ordförande
Stefan Hallén, vice ordförande
Katarina Svenson, kassör
Tage Svensson, sekreterare
Heléne Malmström, suppleant

Beslutad hyreshöjning
Med bakgrund av redovisade kostnader under ekonomi-fliken har styrelsen beslutat om hyreshöjning
med 5% från och med årsskiftet. Ränteläget, och framtida omskrivningar av lån, gör att vi
redan nu förvarnar om eventuell ytterligare höjning under 2024.
Våra porttelefoner
Som flera av er redan känner till så har vi problem med våra porttelefoner i ett par
trappuppgångar. Protectum och Riksbyggen håller på att försöka laga, men utrustningen
börjar bli gammal och det är svårt att få tag på delar. Vi kommer parallellt att begära in
offert på nytt system. Vi förstår att det medför olägenheter när porttelefonerna inte
fungerar som de ska, men ber om tålamod med detta medan vi får hjälp att hitta ett sätt att
hantera problemet.
/Styrelsen

I veckan som gått genomförde vi september månads styrelsemöte och det kändes sorgset tomt runt styrelsebordet. Så kommer det nog att vara ett bra tag framöver.

Vi ägnade oss mest åt att planera för den närmaste tiden framåt och de händelser och utmaningar som vi hittar där. 
Extra stämman som vi aviserade efter förra mötet kommer vi att skjuta upp, eventuellt ställa in. Det är våra nya stadgar som vi skulle ha avhandlat, och vi återkommer lite längre fram om hur vi kommer att hantera detta.
Gällande fastighetsfrågor uppmanar vi alla medlemmar att använda Riksbyggens tjänst ”Felanmälan” som ni hittar på deras hemsida: https://mitt.riksbyggen.se/boende/
Vår vice ordförande Stefan Yngstrand var iväg på semester när vi genomförde styrelsemötet så vi ber att få återkomma med hur arbetsfördelningen inom styrelsen kommer att se ut fram till nästa stämma.

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Styrelsemöte augusti 2023

Tisdagen 8 augusti härjade stormen Hans och styrelsen kurade ihop sig i vår mysiga gästlägenhet för höstens första styrelsemöte.

Vi började med att gå igenom sommarens händelser, frågor och funderingar…allt från måsar och belysning till porttelefoner.

Därefter diskuterade vi ekonomi och kommande utmaningar gällande höjda räntor, samt energifrågan som har en naturlig koppling till föreningens ekonomi.

Vi avslutade med att sätta ett preliminärt datum, 10 oktober, för en extrastämma då vi ska behandla föreningens nya stadgar. Inbjudan kommer lite längre fram i höst.

 

Nu hoppas vi att sensommaren ”tar sig i kragen” och bjuder oss alla på sol och värme i augusti/september!

/Styrelsen

Hej,

Styrelsen samlades den 4 april för att planera inför stämman för Brf Henrik som vi ska ha den 16 maj.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut nästa vecka och där finns information om hur du anmäler dig till mötet. Vi kommer också att sätta upp anslag i våra trappuppgångar.

Vår festkommitté kommer att ordna med dryck och förtäring.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.

Hälsningar

Styrelsen.

 

Brf Henrik Styrelsemöte mars 2023

Hej,

Vårt senaste styrelsemöte hade vi den 14 mars.

Vid mötet gjorde vi upp planer för vår stämma som vi ska ha den 16 maj. Inbjudan kommer att gå ut under vecka 14. Det läggs ut på hemsidan och sätts upp anslag i trappuppgångarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Vi kommer bland annat att gå igenom föreningens ekonomi mm

Den 6 mars hade vi ett extra styrelsemöte för att ta beslut kring de lån som snart förfaller.

Som ni säkert noterat har vi bytt armaturer i våra gemensamma utrymmen. Målare håller nu på att bättra efter installationerna.

I WG 13 längst ner i trappan har det tagits upp ett hål i ytterväggen och vi kan konstatera att det står fritt vatten utanför väggen. Åtgärder är påbörjade för att komma tillrätta med problemet.

Vi ses den 16 maj,

Styrelsen BRF Henrik

Brf Henrik Styrelsemöte februari 2023

På senaste styrelsemötet gick vi igenom inkomna synpunkter där vi bl a fått in feed-back gällande vår nya belysning. Många tycker det har blivit bra men vi har även fått in förbättringsförslag. Under en tid framöver kommer vi att försöka justera ljuskällorna för att uppnå så bra funktion som möjligt.

En tung punkt på alla våra möte just nu är ekonomi och föreningens framtida kostnader gällande lån och underhåll. Vi arbetar aktivt för att försöka vara proaktivt och skapa så goda förutsättningar som möjligt i en utmanande tid.

Det är fortsatt vatteninträngning nederst vid trapporna på Westerbergs gata, vi har fått förslag på åtgärd som vi tog beslut om att prova i Westerbergs gata 13.

Sist men inte minst, boka tisdagen 16 maj för då blir det årsstämma.

Vi återkommer med mer information gällande denna.

Må väl!

Styrelsen Brf Henrik

========================================================================================================

Login to your account